Tommel ned for nye rettslokaler

I et møte 7. februar ble lagmannsretten, jordskifteretten og tingretten i Molde orientert om at Domstoladministrasjonen, DA, likevel ikke vil prioritere alternative lokaler eller ombygging av eksisterende rettslokaler i Molde.

I et brev til domstolsadministrasjonen kommenterer sorenskriver Svein Eikrem at meldingen var "både overraskende og svært skuffende".

  – Provoserande

Jenny Klinge er opprørt, og vil på nytt stille spørsmål til statsråden om nye lokale for Romsdal tingrett.

- Vi oppfatter det nå som at er det foretatt en nedprioritering av nye rettslokaler i Molde, uten at domstolene har fått anledning til å komme med innspill, skriver Eikrem, og poengterer at dette er et uheldig signal til domstolenes ansatte om saker som har stor betydning for deres egen arbeidsplass.

20 års prosess

Eikrem viser til at det i over 20 år har vært planer om nye rettslokaler i Molde, og at domstolsadministrasjonen hele vegen har deltatt i arbeidet med nye lokaler i Molde for tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten.

Sorenskriveren går i brevet gjennom hvordan arbeid med nye lokaler har forløpt, med støtte både fra administrasjonen og politikere.

Håper tinghuset i Molde nå er sikret

Politiske signaler kan være gull verdt for nytt tinghus i Molde.

Det var enighet om behovet, Statsbygg ble koplet inn, og i 2012 var et forprosjekt for nytt tinghus i Molde klart – men det kom ingen midler til nye Molde tinghus over statsbudsjettet.

Gir opp nytt tinghus i Molde

I mellomtida har Romsdal tingrett «spart seg til fant»

– Rett og slett pinlig

Erna kommer snart til Molde. Botten mener hun da må kunne si om tinghus er skrinlagt eller ei.

– Styret i DA gjorde i sin tid vedtak om at Molde tinghus hadde første prioritet for nye domstolsbygg. Vi er ikke kjent med at styret har gjort nytt vedtak som innebærer at domstolene i Molde ikke lenger har prioritet for nye lokaler, skriver Eikrem.

Tilbud om leie

Tingretten har fått flere tilbud om å leie alternative lokaler, blant annet har nåværende utleier Fylkeshuset AS tilbudt leie av to etasjer i et nytt kontorbygg som er planlagt oppført i tilknytning til Fylkeshuset. Dette vil i all hovedsak tilfredsstille domstolenes behov for nye lokaler sett i forhold til tinghusprosjektet.

Da dette tilbudet ble presentert for domstolsadministrasjonen i februar 2016, var responsen positiv.

– DAs positive tilbakemeldinger og støtte til prosjektet kunne ikke misforstås, sett fra de øvrige deltakerne i møtet, skriver Eikrem.

Før detaljene i bygget kunne tegnes, måtte en bare avvente DAs styrebehandling av arealveileder.

Så stoppet det opp – ifølge Eikrem svarte ikke domstolsadministrasjonen på gjentatte henvendelser om prosjektets framdrift før det nærmet seg årsskiftet.

– Dette er sterkt beklagelig, uttaler Eikrem.

Ny konklusjon

 Administrasjonens nye konklusjon ble så formelt opplyst om for halvanna uke siden.

Eikrem og medarbeidere ved Romsdal tingrett har drøftet saka og er enige om at de ikke på noen måte er tilfreds med tilbudet om "begrenset oppussing av noen få fasader eller overflater".

- Dette vil ikke avhjelpe våre veldokumenterte og aksepterte behov for nye lokaler. Romsdal tingretts behov for nye lokaler har ikke endret seg. Det er heller ikke formidlet en eneste opplysning til oss som tilsier noe annet.

Helt fram til møtet den 7. februar 2017 har Romsdal tingrett oppfattet DA som en pådriver i arbeidet med å skaffe embetet nye og tidsriktige lokaler. Tilbakemeldingen som ble gitt under møtet den 7. februar i år tyder på at så ikke lenger er tilfelle.

Eikrem viser også til at andre domstoler har fått nye lokaler, sjøl om disse ikke har vært nevnt på DAs prioriteringsliste.

– Når man sammenholder DA sine uttalelser og resultatet i saka, kan vi ikke legge skjul på at ansatte ved tingretten og andre som kjenner prosessen stiller seg undrende til DA sin framgangsmåte, heter det avslutningsvis i brevet.

About the author /